เปลี่ยนวิธีการรับซื้อปาล์ม

เปลี่ยนวิธีการรับซื้อปาล์ม

การค้าภายในประกาศแล้ว ว่าเปลี่ยนวิธีการรับซื้อผลปาล์มใหม่แล้ว โดยปาล์มทะลายตามคุณภาพมาตรฐาน จะต้องมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่ต่ำกว่า 17% ระบุว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันและเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของไทยให้เกิดความยั่งยืน

โดยนายชินพล ดิตถะวิโรจน์ การค้าภายในจังหวัดกระบี่ ได้เปิดเผยกับข่าวกระบี่ว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ได้เปลี่ยนวิธีการรับซื้อผลปาล์มใหม่ โดยมีจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมัน และเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของไทยให้เกิดความยั่งยืนต่อไป โดยมีการกำหนดให้ราคารับซื้อผลปาล์มทะลายเป็นไปตามค่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันและต้องไม่ต่ำกว่า 17% ซึ่งจะถือว่าเป็นมาตรฐานตามคุณภาพของปาล์มน้ำมัน และได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสิ้นค้าและบริการ (สกกร.) ออกประกาศแล้ว

เปลี่ยนวิธีการรับซื้อปาล์ม

รายงานเพิ่มเติมจากข่าวกระบี่ว่า มีการกำหนดให้โรงสกัดน้ำมันและลานเทรับซื้อผลปาล์มทะลาย และผลปาล์มร่วงจากเกษตรกรในราคาเดียว โดยอัตราน้ำมันร้อยละ 17 ไม่ต่ำกว่า กก.ละ 4.20 บาท และถ้าผลปาล์มทะลายที่นำมาขายมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงกว่า 17% ทุก 1% ที่เพิ่มขึ้น ก็จะได้ราคาเพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 0.30 บาท แต่ในขณะเดียวกัน หากผลปาล์มที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำกว่า 17% ทุก 1% จะลดราคาลงเหลือเพียง กิโลกรัมละ 0.25 บาท

สำหรับค่าใช้จ่ายและค่าขนส่งของลานเท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) เป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตัวได้ รัฐได้ผ่อนผันให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่ต่ำกว่า 15% ได้ในช่วง 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม) นี้เท่านั้น

เปลี่ยนวิธีการรับซื้อปาล์ม

ทั้งนี้ทีมข่าวกระบี่ยังได้ทราบว่า สำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้กำหนดให้โรงสกัดน้ำมันและลานเทรับซื้อผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วงจากเกษตรกรในราคาเดียว อัตราน้ำมันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 17 ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายผลปาล์มทะลายที่มีคุณภาพ ขอให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มคุณภาพ โดยมีข้อสังเกตจากทะลายปาล์มที่มีผลปาล์มสุก มีสีผลปาล์มสุกตรงตามพันธุ์ และมีผลปาล์มร่วงที่สุกตามธรรมชาติ 5-10 เมล็ดต่อทะลาย ทั้งนี้ หากผลปาล์มทะลายที่เกษตรกรนำมาขายเป็นปาล์มที่ไม่มีคุณภาพหรือมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำกว่า 17% โรงสกัดน้ำมันหรือลานเท อาจปฏิเสธการรับซื้อได้

ขอบคุณที่มาข่าวเกษตรกรจังหวัดกระบี่จาก : สวท.กระบี่

share on: