Tag: ข่าวเกษตร

เปลี่ยนวิธีการรับซื้อปาล์ม

เปลี่ยนวิธีการรับซื้อปาล์ม

การค้าภายในประกาศแล้ว ว่าเปลี่ยนวิธีการรับซื้อผลปาล์มใหม่แล้ว โดยปาล์มทะลายตามคุณภาพมาตรฐาน จะต้องมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่ต่ำกว่า 17% ระบุว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันและเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของไทยให้เกิดความยั่งยืน โดยนายชินพล ดิตถะวิโรจน์ การค้าภายในจังหวัดกระบี่ ได้เปิดเผยกับข่าวกระบี่ว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ได้เปลี่ยนวิธีการรับซื้อผลปาล์มใหม่ โดยมีจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมัน และเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของไทยให้เกิดความยั่งยืนต่อไป โดยมีการกำหนดให้ราคารับซื้อผลปาล์มทะลายเป็นไปตามค่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันและต้องไม่ต่ำกว่า 17%...